Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια συστημάτων υλικού και λογισμικού» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 6.451,61 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Calls for Tender

19.10.2018 - 31.10.2018

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια συστημάτων υλικού και λογισμικού» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 6.451,61 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.