Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια συστημάτων υλικού και λογισμικού» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 6.451,61 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

19.10.2018 - 31.10.2018

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια συστημάτων υλικού και λογισμικού» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 6.451,61 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.