ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣΔιακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση φυτών και εξοπλισμού άρδευσης» στο πλαίσιο της πράξης ENISA, MIS 381308, ΥΕ 4 και 7, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμ | Foundation for Research and Technology - Hellas"/>

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣΔιακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση φυτών και εξοπλισμού άρδευσης» στο πλαίσιο της πράξης ENISA, MIS 381308, ΥΕ 4 και 7, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμ

Calls for Tender

22.10.2018 - 06.11.2018

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣΔιακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση φυτών και εξοπλισμού άρδευσης» στο πλαίσιο της πράξης ENISA, MIS 381308, ΥΕ 4 και 7, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμ