Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για την Προμήθεια: «Εξαρτήματα και αναβάθμιση οργάνων, μικροεξοπλισμός» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 32.258,06 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Calls for Tender

31.10.2018 - 13.11.2018

Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για την Προμήθεια: «Εξαρτήματα και αναβάθμιση οργάνων, μικροεξοπλισμός» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 32.258,06 ευρώ πλέον ΦΠΑ