Επαναπροκήρυξη Τμήματος Α «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παρασκευαστηρίου κουζίνας» της Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε Τμήματα για την «Προμήθεια εξοπλισμού κουζίνας» στο πλαίσιο της πράξης ENISA, MIS 381308, με κρ

Calls for Tender

07.11.2018 - 07.12.2018

Επαναπροκήρυξη Τμήματος Α «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παρασκευαστηρίου κουζίνας» της Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε Τμήματα για την «Προμήθεια εξοπλισμού κουζίνας» στο πλαίσιο της πράξης ENISA, MIS 381308, με κρ