Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια Φασματοφωτόμετρου» στο πλαίσιο των Πράξεων «ΕΟΦ» και «PrintWin», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 47.500,00 Ευρώ πλέον ΦΠ

Calls for Tender

11.12.2018 - 07.01.2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια Φασματοφωτόμετρου» στο πλαίσιο των Πράξεων «ΕΟΦ» και «PrintWin», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 47.500,00 Ευρώ πλέον ΦΠ