Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια και τοποθέτηση μοκέτας αμφιθεάτρου» στο πλαίσιο του Υποέργου ΥΕ9 «Μοκέτα αμφιθεάτρου» της Πράξης «ENISA – Επιχορήγηση Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) για την ανέγερση κτιρίου στο Ηράκλειο Κρήτης προς

Calls for Tender

17.12.2018 - 07.01.2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια και τοποθέτηση μοκέτας αμφιθεάτρου» στο πλαίσιο του Υποέργου ΥΕ9 «Μοκέτα αμφιθεάτρου» της Πράξης «ENISA – Επιχορήγηση Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) για την ανέγερση κτιρίου στο Ηράκλειο Κρήτης προς