Συνοπτικός διαγωνισμός για την: «Προμήθεια Συστοιχίας Διόδων» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός 21.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%

Calls for Tender

17.01.2019 - 30.01.2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για την: «Προμήθεια Συστοιχίας Διόδων» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός 21.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%