Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού συστήματος ψηφιακής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης τεχνολογίας σταγονιδίων (digital droplet PCR)», στο πλαίσιο της Πράξης «MacroAutophagy and Necrotic Neurodege

Calls for Tender

01.02.2019 - 01.03.2019

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού συστήματος ψηφιακής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης τεχνολογίας σταγονιδίων (digital droplet PCR)», στο πλαίσιο της Πράξης «MacroAutophagy and Necrotic Neurodege