Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού συστήματος ψηφιακής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης τεχνολογίας σταγονιδίων (digital droplet PCR)», στο πλαίσιο της Πράξης «MacroAutophagy and Necrotic Neurodege | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

01.02.2019 - 01.03.2019

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού συστήματος ψηφιακής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης τεχνολογίας σταγονιδίων (digital droplet PCR)», στο πλαίσιο της Πράξης «MacroAutophagy and Necrotic Neurodege