Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης», στο πλαίσιο της Πράξης «Καινοτόμες τεχνολογίες προστασίας των φυτών από παθογόνα καραντίνας της οικογένειας Xanthomonadaceae με χρήση εργαλείων Οπτοακου

Calls for Tender

01.02.2019 - 14.02.2019

Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης», στο πλαίσιο της Πράξης «Καινοτόμες τεχνολογίες προστασίας των φυτών από παθογόνα καραντίνας της οικογένειας Xanthomonadaceae με χρήση εργαλείων Οπτοακου