Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε τμήματα για την «Προμήθεια Πηγών Λέιζερ» στα πλαίσια του Υποέργου Νο 14 με τίτλο «Συμμετοχή του ΙΤΕ στο έργο HELLAS-CH- Προμήθεια Πηγών Λέιζερ» της Πράξης : «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe,

Calls for Tender

14.02.2019 - 13.03.2019

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε τμήματα για την «Προμήθεια Πηγών Λέιζερ» στα πλαίσια του Υποέργου Νο 14 με τίτλο «Συμμετοχή του ΙΤΕ στο έργο HELLAS-CH- Προμήθεια Πηγών Λέιζερ» της Πράξης : «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe,