Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για την «Προμήθεια μικρο-εξοπλισμού και ανταλλακτικών αναβάθμισης εξοπλισμού» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 33.080,64 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%

Calls for Tender

04.03.2019 - 18.03.2019

Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για την «Προμήθεια μικρο-εξοπλισμού και ανταλλακτικών αναβάθμισης εξοπλισμού» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 33.080,64 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%