Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για «Εκδηλώσεις Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης έργου DOMUS» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός έργου: 36.693,55 € μη συμπεριλαμ

Calls for Tender

18.03.2019 - 02.04.2019

Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για «Εκδηλώσεις Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης έργου DOMUS» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός έργου: 36.693,55 € μη συμπεριλαμ