Συνοπτικός διαγωνισμός για την: «Προμήθεια εξοπλισμού» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός 32.258,06 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%

Calls for Tender

28.03.2019 - 09.04.2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για την: «Προμήθεια εξοπλισμού» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός 32.258,06 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%