Συνοπτικός διαγωνισμός για : «Προμήθεια εξοπλισμού» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός 17.000 πλέον ΦΠΑ 24%

Calls for Tender

15.05.2019 - 27.05.2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για : «Προμήθεια εξοπλισμού» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός 17.000 πλέον ΦΠΑ 24%