Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 4.460,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.

Calls for Tender

06.06.2019 - 18.06.2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 4.460,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.