Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια αναβάθμιση συστήματος εναπόθεσης ατομικών στρωμάτων (ALD) με δυνατότητα εναπόθεσης με χρήση οξείδωσης όζοντος» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολ

Calls for Tender

08.07.2019 - 18.07.2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια αναβάθμιση συστήματος εναπόθεσης ατομικών στρωμάτων (ALD) με δυνατότητα εναπόθεσης με χρήση οξείδωσης όζοντος» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολ