Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια Οπτικού Φασματικού Ταλαντωντή» στο πλαίσιο τωνΠράξεων α) «Innovative strategies, sensing and process Chains for increased Quality, reconfigurability, and recyclability of Manufacturing Optolectronics – IQONIC

Calls for Tender

26.07.2019 - 12.08.2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια Οπτικού Φασματικού Ταλαντωντή» στο πλαίσιο τωνΠράξεων α) «Innovative strategies, sensing and process Chains for increased Quality, reconfigurability, and recyclability of Manufacturing Optolectronics – IQONIC