Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, σε τμήματα, για την «Προμήθεια Ειδικευμένων Συστημάτων Επεξεργασίας και Αποθήκευσης Δεδομένων του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ» στο πλαίσιο του Υποέργου Νο 21 «Προμήθεια Ειδικευμένων Συστημάτων Επεξεργασίας και Αποθήκευση

Calls for Tender

30.09.2019 - 16.10.2019

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, σε τμήματα, για την «Προμήθεια Ειδικευμένων Συστημάτων Επεξεργασίας και Αποθήκευσης Δεδομένων του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ» στο πλαίσιο του Υποέργου Νο 21 «Προμήθεια Ειδικευμένων Συστημάτων Επεξεργασίας και Αποθήκευση