Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «Διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων-έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ

Announcements

18.10.2019

Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «Διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων-έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ