Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, σε τμήματα, για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων – ΕΛΙΔΕΚ NEUMORIGENESIS-1» στο πλαίσιο της πράξης «Characterizing the early events in neural stem cell derived tumorigenesis » [NEUMORIGENESIS]- της Δράσης «1η Προκή

Calls for Tender

22.10.2019 - 04.11.2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, σε τμήματα, για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων – ΕΛΙΔΕΚ NEUMORIGENESIS-1» στο πλαίσιο της πράξης «Characterizing the early events in neural stem cell derived tumorigenesis » [NEUMORIGENESIS]- της Δράσης «1η Προκή