Συνοπτικός διαγωνισμός, σε τμήματα, για την: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού» του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ στο πλαίσιο του Υποέργου (Α/Α 2) «Υλοποίηση Καινοτόμων Δράσεων στην Περιβαλλοντική Έρευνα και Ανάπτυξη- Δυτική Ελλάδα» της Πράξης «Καινοτόμες Δ

Calls for Tender

24.10.2019 - 06.11.2019

Συνοπτικός διαγωνισμός, σε τμήματα, για την: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού» του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ στο πλαίσιο του Υποέργου (Α/Α 2) «Υλοποίηση Καινοτόμων Δράσεων στην Περιβαλλοντική Έρευνα και Ανάπτυξη- Δυτική Ελλάδα» της Πράξης «Καινοτόμες Δ