Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια MICRO-RAMAN Υψηλής Διακριτικής Ικανότητας/High Resolution Micro-Raman System» στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά

Calls for Tender

08.11.2019 - 09.12.2019

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια MICRO-RAMAN Υψηλής Διακριτικής Ικανότητας/High Resolution Micro-Raman System» στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά