Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια συστήματος υπολογιστών υψηλής διαθεσιμότητας» με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέσης ποιότητας - τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 120.000,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβ

Calls for Tender

14.11.2019 - 29.11.2019

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια συστήματος υπολογιστών υψηλής διαθεσιμότητας» με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέσης ποιότητας - τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 120.000,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβ