Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια Ειδών Εργαστηριακού Εξοπλισμού-Ήπειρος [ΒΙΤ-ΗΠ]» στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου Νο 7 «Προμήθεια Ειδών Εργαστηριακού Εξοπλισμού-Ήπειρος [ΒΙΤ-ΗΠ] της Πράξης: «Προηγµένες Ερε

Calls for Tender

19.11.2019 - 04.12.2019

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια Ειδών Εργαστηριακού Εξοπλισμού-Ήπειρος [ΒΙΤ-ΗΠ]» στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου Νο 7 «Προμήθεια Ειδών Εργαστηριακού Εξοπλισμού-Ήπειρος [ΒΙΤ-ΗΠ] της Πράξης: «Προηγµένες Ερε