Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων σε τμήματα για την Προμήθεια «Πειραματικές Διατάξεις Οπτομηχανικών και Οπτοηλεκτρονικών Στοιχείων» στο πλαίσιο του Υποέργου Νο 17 της Πράξης: «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPER

Calls for Tender

26.11.2019 - 23.12.2019

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων σε τμήματα για την Προμήθεια «Πειραματικές Διατάξεις Οπτομηχανικών και Οπτοηλεκτρονικών Στοιχείων» στο πλαίσιο του Υποέργου Νο 17 της Πράξης: «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPER