Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια σταθμού εναπόθεσης διηλεκτρικών υμενίων με τεχνική πλάσματος» στο πλαίσιο της Πράξης:Πράξη: «Pilot line production of transceiver modules of the next generation of smart

Calls for Tender

26.11.2019 - 31.12.2019

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια σταθμού εναπόθεσης διηλεκτρικών υμενίων με τεχνική πλάσματος» στο πλαίσιο της Πράξης:Πράξη: «Pilot line production of transceiver modules of the next generation of smart