ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός) ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια Εργαστηριακών αναλωσίμων – DINNESMIN-1» Στο πλαίσιο Πράξης ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΝΕΥΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ Κ

Calls for Tender

16.12.2019 - 07.01.2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός) ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια Εργαστηριακών αναλωσίμων – DINNESMIN-1» Στο πλαίσιο Πράξης ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΝΕΥΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ Κ