Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Ανανέωση αδειών χρήσης για προϊόντα Microsoft» που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του ΙΤΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη τιμή. Συνολική Εκτιμώμενη δα

Calls for Tender

06.03.2020 - 16.03.2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Ανανέωση αδειών χρήσης για προϊόντα Microsoft» που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του ΙΤΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη τιμή. Συνολική Εκτιμώμενη δα