Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Οπτικού Αναλυτή Αερίων Ανοικτού Τύπου», στο πλαίσιο Πράξης «Copernicus for Urban Resilience in Europe [CURE], GA 870337, Πρόγραμμα Πλαίσιο H2020 (Space) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊ

Calls for Tender

02.04.2020 - 27.04.2020

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Οπτικού Αναλυτή Αερίων Ανοικτού Τύπου», στο πλαίσιο Πράξης «Copernicus for Urban Resilience in Europe [CURE], GA 870337, Πρόγραμμα Πλαίσιο H2020 (Space) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊ