Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων σε τμήματα για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Εργαστηρίου» στο πλαίσιο του Υποέργου 24 της Πράξης Bioimaging (MIS 5002755), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης

Calls for Tender

03.06.2020 - 19.06.2020

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων σε τμήματα για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Εργαστηρίου» στο πλαίσιο του Υποέργου 24 της Πράξης Bioimaging (MIS 5002755), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης