Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση μόνωσης τμήματος οροφής α’ ορόφου και δαπέδου αίθριου κτηρίου Α’ ΕΤΕΠ» στο πλαίσιο των ιδιωτικών εσόδων του Τακτικού Προυπολογισμού του ΙΤΕ/ΚΔ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάσ

Calls for Tender

31.07.2020 - 31.08.2020

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση μόνωσης τμήματος οροφής α’ ορόφου και δαπέδου αίθριου κτηρίου Α’ ΕΤΕΠ» στο πλαίσιο των ιδιωτικών εσόδων του Τακτικού Προυπολογισμού του ΙΤΕ/ΚΔ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάσ