Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων σε τμήματα για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων –Δρόμοι Αμπελώνων- 1» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 –Φυτοπροστασία-Μικροβίωμα της Δράσης με τίτλο Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύ

Calls for Tender

31.07.2020 - 31.08.2020

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων σε τμήματα για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων –Δρόμοι Αμπελώνων- 1» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 –Φυτοπροστασία-Μικροβίωμα της Δράσης με τίτλο Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύ