ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ - Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την «Προμήθεια ενός Φασματοφωτόμετρου Ευρέως Φάσματος», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας | Foundation for Research and Technology - Hellas"/>

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ - Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την «Προμήθεια ενός Φασματοφωτόμετρου Ευρέως Φάσματος», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας

Calls for Tender

25.09.2020 - 23.10.2020

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ - Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την «Προμήθεια ενός Φασματοφωτόμετρου Ευρέως Φάσματος», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας