Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού σε τμήματα για το έργο: «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων – ΕΛΙΔΕΚ NEUMORIGENESIS-2» της Πράξης «Characterizing the early events in neural stem cell derived tumorigenesis» [NEUMORIGENESIS]-2156 της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη

Calls for Tender

06.04.2021 - 16.04.2021

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού σε τμήματα για το έργο: «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων – ΕΛΙΔΕΚ NEUMORIGENESIS-2» της Πράξης «Characterizing the early events in neural stem cell derived tumorigenesis» [NEUMORIGENESIS]-2156 της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη