Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού σε τμήματα για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων και αντιδραστηρίων-CompAxons-1» «στο πλαίσιο της Πράξης: Elucidating the intrinsic regenerative capacity of axons through a comparative study» [CompAxons], αρ. Σύμβασης Έργου 1442, της 2ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου» που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.). με κριτήριο

Calls for Tender

17.05.2021 - 28.05.2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού σε τμήματα για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων και αντιδραστηρίων-CompAxons-1» «στο πλαίσιο της Πράξης: Elucidating the intrinsic regenerative capacity of axons through a comparative study» [CompAxons], αρ. Σύμβασης Έργου 1442, της 2ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου» που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.). με κριτήριο