Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο:«Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού για το έργο COPA EUROPE» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη «Collaborative Platform for transmedia storytelling and cross channel distribution of EUROPEan sport events» ακρωνύμιο «COPA EUROPE», με GA 957059 της Δράσης: «HORIZON 2020. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 40.322,58 Ευρώ πλέον ΦΠΑ Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Calls for Tender

19.05.2021 - 31.05.2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο:«Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού για το έργο COPA EUROPE» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη «Collaborative Platform for transmedia storytelling and cross channel distribution of EUROPEan sport events» ακρωνύμιο «COPA EUROPE», με GA 957059 της Δράσης: «HORIZON 2020. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 40.322,58 Ευρώ πλέον ΦΠΑ Ευρώ πλέον ΦΠΑ.