ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΔιακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ και περιφερειακών (σταθμών εργασίας, οθονών, φορητών υπολογιστών, εκτυπωτή) με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 31.048,39 Ευρώ πλέον ΦΠΑ. | Foundation for Research and Technology - Hellas"/>

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΔιακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ και περιφερειακών (σταθμών εργασίας, οθονών, φορητών υπολογιστών, εκτυπωτή) με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 31.048,39 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Calls for Tender

31.05.2021 - 11.06.2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΔιακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ και περιφερειακών (σταθμών εργασίας, οθονών, φορητών υπολογιστών, εκτυπωτή) με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 31.048,39 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.