ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΔιακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ και περιφερειακών (σταθμών εργασίας, οθονών, φορητών υπολογιστών, εκτυπωτή) με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 31.048,39 Ευρώ πλέον ΦΠΑ. | Νέα | Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας"/>

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΔιακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ και περιφερειακών (σταθμών εργασίας, οθονών, φορητών υπολογιστών, εκτυπωτή) με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 31.048,39 Ευρώ πλέον ΦΠΑ. | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

31.05.2021 - 11.06.2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΔιακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ και περιφερειακών (σταθμών εργασίας, οθονών, φορητών υπολογιστών, εκτυπωτή) με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 31.048,39 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.