ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ-Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σε τμήματα για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια αναλωσίμων EPHESIAN 2» στο πλαίσιο της Πράξης: «Αυτοοργανούμενες Υδρογέλες για Εγκαψυλίωση Χρωμοφόρων με Βιοϊατρικές Εφαρμογές» με ακρωνύμιο EPHESIAN- κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01504,και κωδικό MIS 5031213 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτο | Foundation for Research and Technology - Hellas"/>

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ-Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σε τμήματα για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια αναλωσίμων EPHESIAN 2» στο πλαίσιο της Πράξης: «Αυτοοργανούμενες Υδρογέλες για Εγκαψυλίωση Χρωμοφόρων με Βιοϊατρικές Εφαρμογές» με ακρωνύμιο EPHESIAN- κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01504,και κωδικό MIS 5031213 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτο

Calls for Tender

01.07.2021 - 13.07.2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ-Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σε τμήματα για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια αναλωσίμων EPHESIAN 2» στο πλαίσιο της Πράξης: «Αυτοοργανούμενες Υδρογέλες για Εγκαψυλίωση Χρωμοφόρων με Βιοϊατρικές Εφαρμογές» με ακρωνύμιο EPHESIAN- κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01504,και κωδικό MIS 5031213 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτο