Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Ανατύπωση του βιβλίου ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης» στο πλαίσιο ιδιωτικών εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού ΙΤΕ-ΠΕΚ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 59.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Calls for Tender

08.07.2021 - 20.07.2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Ανατύπωση του βιβλίου ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης» στο πλαίσιο ιδιωτικών εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού ΙΤΕ-ΠΕΚ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 59.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.