Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για το έργο: «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων –JNFI» στο πλαίσιο της Πράξης «The janus face of insecticide action: balancing malaria/pest control and neurodegeneration hazards in humans» της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), με αρ. Σύμβασης Έργου 2040, με κριτήρ

Calls for Tender

15.07.2021 - 29.07.2021

Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για το έργο: «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων –JNFI» στο πλαίσιο της Πράξης «The janus face of insecticide action: balancing malaria/pest control and neurodegeneration hazards in humans» της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), με αρ. Σύμβασης Έργου 2040, με κριτήρ