Παροχή υπηρεσιών «Χρωματισμοί όψεων α’ κτηρίου ανατολικού συγκροτήματος ΙΤΕ»

Calls for Tender

20.06.2024 - 08.07.2024

Παροχή υπηρεσιών «Χρωματισμοί όψεων α’ κτηρίου ανατολικού συγκροτήματος ΙΤΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για τις υπηρεσίες «Χρωματισμοί όψεων α’ κτηρίου ανατολικού συγκροτήματος ΙΤΕ», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 45.000,00 , μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ