Μεταφορά Τεχνολογίας

Καινοτομία

Μεταφορά Τεχνολογίας

Το ΙΤΕ έχει δημιουργήσει μηχανισμούς για την αξιοποίηση της καινοτομίας που παράγεται στα ερευνητικά του εργαστήρια.

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΙΤΕ υποστηρίζει την εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Ιδρύματος καθώς και την ευρύτερη δικτύωσή του με Ιδρύματα, επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων μπορεί να επιτυγχάνεται μέσα από συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων χρήσης (licensing agreements), συμφωνίες για τη δημιουργία επιχειρήσεων spin-off, παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, κα.

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας υπάγεται στο Τμήμα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, το οποίο αποτελεί και ιδανικό τόπο εγκατάστασης επιχειρήσεων spin-off που προκύπτουν από το ΙΤΕ.

Ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν ερευνητική, τεχνολογική και επιχειρηματική συνεργασία με το ΙΤΕ μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας για να εντοπιστεί ο κατάλληλος συνεργάτης.


Το Δίκτυο Πράξη έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, διαμεσολάβησης και συμβουλευτικής υποστήριξης προς επιχειρήσεις και ερευνητικά εργαστήρια, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη Μεταφορά Τεχνολογίας και Αξιοποίηση των Αποτελεσμάτων της Έρευνας. Έχει έδρα στην Αθήνα και παραρτήματα στο Ηράκλειο, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και τον Βόλο.

Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) εδρεύει στο campus του ΙΤΕ στο Ηράκλειο, και αποτελεί θερμοκοιτίδα για νεοσύστατες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε νέες και καινοτόμες τεχνολογίες, καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας

Κολοκοτρώνη 8

Τ.Κ. 105 61, Αθήνα

Τηλ.: 210 3607690, Fax: 210 3636109

E-mail: liaison@admin.forth.gr