Διακεκριμένες Προπτυχιακές Υποτροφίες «Στέλιος Ορφανουδάκης»

Ετήσιες Υποτροφίες

Διακεκριμένες Προπτυχιακές Υποτροφίες «Στέλιος Ορφανουδάκης»

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θεσμοθέτησε, ξεκινώντας από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, τη χορήγηση διακεκριμένων προπτυχιακών υποτροφιών σε αριστούχους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι διακεκριμένες αυτές υποτροφίες χορηγούνται στη μνήμη του Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Στέλιου Ορφανουδάκη, ο οποίος διετέλεσε Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής επί μία δεκαετία (1994-2004) και Πρόεδρος του ΙΤΕ από το 2004 μέχρι το θάνατό του, το Μάρτιο του 2005.

Οι υποτροφίες αφορούν τους δευτεροετείς, τριτοετείς, και τεταρτοετείς φοιτητές βάσει της ακαδημαϊκής τους επίδοσης κατά το προηγούμενο έτος σπουδών και χορηγούνται για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, με δικαίωμα του υποτρόφου να είναι και πάλι υποψήφιος και σε επόμενα ακαδημαϊκά έτη (μέχρι το τέταρτο έτος σπουδών τους). Οι υποτροφίες σε δευτεροετείς και τριτοετείς φοιτητές (βάσει της επίδοσής τους αντίστοιχα στο πρώτο ή στα πρώτα δύο έτη σπουδών) χορηγούνται για την περίοδο από 1 Οκτωβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου του επομένου έτους. Οι υποτροφίες σε τεταρτοετείς φοιτητές (βάσει της επίδοσής τους στα πρώτα τρία έτη σπουδών) χορηγούνται για την περίοδο από 1 Οκτωβρίου έως 30 Ιουνίου του επομένου έτους, δηλαδή μέχρι τη στιγμή που αυτοί πρέπει κανονικά να αποφοιτήσουν.

Για περαιτέρω πληροφορίες πατήστε εδώ