ΦΑΕΘΩΝ - Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη (5α)

Job Board

ΦΑΕΘΩΝ - Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη (5α)

Position Description

Φυσική και Τεχνολογία Αισθητήρων Οπτικών Ινών ΤΕ2 &ΤΕ3 με εξειδίκευση σε θέματα οπτικών ινών (αισθητήρων) και οπτικών υλικών

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

 • Πτυχίο Φυσικής, Επιστημών Μηχανικού και Επιστήμης Υλικών 
 • Διδακτορικό Φυσικής, Επιστημών Μηχανικού και Επιστήμης Υλικών 
 • Πειραματική εμπειρία και δημοσιεύσεις σε διατάξεις αισθητήρων οπτικών ινών 
 • Πειραματική εμπειρία σε θέματα τεχνολογίας χαλαρής ύλης 
 • Πειραματική γνώση οπτικής 
 • Επαρκής γνώση αγγλικής γλώσσας 

Desirable Qualifications

 • Πειραματική εμπειρία και δημοσιεύσεις σε διατάξεις φραγμάτων Bragg
 • Εμπειρία σε προσομοιώσεις οπτικών ινών
 • Εμπειρία σε θέματα βιοφωτονικών αισθητήρων

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Στ. Πισσαδάκη (pissas@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΑΕΘΩΝ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

12 μήνες
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.11.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 22.01.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ