ΦΑΕΘΩΝ - Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη

Job Board

ΦΑΕΘΩΝ - Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη

Position Description

Τεχνολογία και Διατάξεις Αισθητήρων Οπτικών Ινών με γνώση σε τεχνολογίες/εφαρμογές Βιοαισθητήρων και Αισθητήρων Αερίων Μέσων. Εμπεριστατομένη πειραματική εμπειρία σε θέματα σχεδίασης και κατασκευής διατάξεων συντονισμού φωτός σε οπτικές ίνες με χρήση φωτοπολυμερισμού ακτινοβολίας λέιζερ είναι απολύτως απαραίτητη

 

 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής ή Επιστημών Μηχανικού  
  • Μεταπτυχιακός τίτλος Φυσικής ή Επιστημών Μηχανικού
  • Διδακτορικό Φυσικής ή Επιστημών Μηχανικού  
  • Εμπειρία σε θέματα αισθητήρων Οπτικών Ινών
  • Εμπειρία σε φωτονικές τεχνολογίες φωτοπολυμερισμού 
  • Γνώση Αγγλικής 

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Στ. Πισσαδάκη (pissas@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΑΕΘΩΝ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

3 μήνες
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.11.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 02.12.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ