ΦΩΤΟΜΕΛΟ - Μία (1) θέση τεχνικού

Job Board

ΦΩΤΟΜΕΛΟ - Μία (1) θέση τεχνικού

Position Description

Ανάλυση Δεδομένων για την επεξεργασία μετρήσεων οπτικής φασματοσκοπίας με ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών Μηχανικής Μάθησης

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων για την ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου
 • Διευθέτηση της προμήθειας του απαραίτητου software και hardware του εργαστηρίου
 • Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, παρουσιάσεων σε συνέδρια, αναρτήσεων σε κοινωνικά δίκτυα ή στην ιστοσελίδα του έργου, κ.α.)
 • Συμμετοχή στη διαχείριση του έργου και τη σύνταξη εκθέσεων προόδου
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις με τα μέλη του εργαστηρίου και με εξωτερικούς συνεργάτες

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

 • Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών (ή συναφούς αντικειμένου)
 • Μεταπτυχιακό σε Data Science, Machine Learning (ή συναφούς αντικειμένου)
 • Γνώση σε εφαρμογές μηχανικής μάθησης (Classification, Regression, Clustering, Predictive Modelling, neural networks) για την ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων με μοντέλα κατηγοριοποίησης και πρόβλεψης ιδιοτήτων  
 • Γνώση και εμπειρία σε προγραμματισμό σε MATLAB, PYTHON κ.ά. για την ανάπτυξη λογισμικού στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση  (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Μ. Βελεγράκη (vele@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΩΤΟΜΕΛΟ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

5 μήνες
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12.12.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 22.12.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ