Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών /Πληροφορική

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών /Πληροφορική

Ανάπτυξη αλγορίθμων εντοπισμού ηχητικών μοτίβων σχετικών με την ανθρώπινη δραστηριότητα σε φυσικό περιβάλλον.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30.12.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 09.01.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής